Tag Archives: lớp học

I. Quy Định ngành Nhân Điện

I. Quy Định ngành Nhân Điện I. A. Quy Định Bắt Buộc I. A. 1. Đóng luân xa + Con trong nhà dưới 12 tuổi bị bệnh mà không trị bệnh cho con + Trị bệnh bằng nhân điện để kiếm tiền, làm khác quy định nhận tiền được ghi rõ trong tài liệu cấp 3 nhân điện + Bỏ …

Read More »