Tag Archives: giải thoát

Mục đích việc học tập trường sinh học nhân điện

1, biết và hiểu về phần còn lại của thế giới Danh từ tâm linh hay siêu hình khi được hiểu rằng một dạng tồn tại hiện hữu cần được minh định rõ ràng trong sự sáng suốt và hữu dụng thì sẽ trở thành những ý niệm nhận định thông dụng và gần gũi. 2, giúp bản thân tự …

Read More »

Nhập thiền nhập định và nhập đạo

Nhập Thiền Khi có cơ thể bị đau yếu ta dùng thiền định để giúp cơ thể lập lại thăng bằng, được nghỉ ngơi hoặc mong cầu sự giải thoát của thân tâm chúng ta cũng dựa vào thiền định làm phương tiện phương pháp để đạt đạo. Giai đoạn nhập thiền ta gặp cản trở đầu tiên do không …

Read More »